سرگرمی(فوتبال-اقتصادی-سیاسی-فرهنگی- نمونه سوالات درسی و...) سلام امیدوارم از وبلاگی که واستون درست کردم خوشتون اومده باشه و هر انتقاد و پیشنهادی دارید در قسمت نظرات اعلام کنید تا نظرات مفید شما بررسی شه (مدیر وبلاگ= اشکان جیدری) http://alps2.mihanblog.com 2020-05-31T08:58:24+01:00 text/html 2013-10-05T18:33:54+01:00 alps2.mihanblog.com اشکان حیدری دلنوشته های من http://alps2.mihanblog.com/post/125 <font color="#e2e2e2"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#e2e2e2"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#e2e2e2"><font color="#e2e2e2"><font color="#e2e2e2"><font color="#e2e2e2"><font color="#e2e2e2"><font color="#e2e2e2"> </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div id="postbody"><font style="FONT-SIZE: 14pt" color="#FFCCCC"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font size="3">آن روزها گنجشک را رنگ میکردند و جای قناری میفروختند</font> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><font size="3">این روزها هوس ر</font><a title="http://danialjoon.ir/" href="http://danialjoon.ir/"><font size="3">ا</font></a><font size="3"> رنگ میکنند و به جای عشق میفروشند</font></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><font size="3">آن روزها مال باخته میشدی</font></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><font size="3">این روزها دلباخته ...</font></p><p><br></p><p><font size="3">......................................................................................................</font></p></font></font><p><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#e2e2e2"><font color="#e2e2e2"><font color="#e2e2e2"><font color="#FFCCCC" size="4"><br></font><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="font-size: 15pt" color="#cacaca" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#cacaca" face="Tahoma"><font color="#c9c9c9"><font color="#c9c9c9"><font color="#c9c9c9"><font color="#c9c9c9"><font color="#c9c9c9"><font color="#c9c9c9"><font color="#c9c9c9"><font color="#c9c9c9"><font face="courier new,courier,monospace" size="4"><font color="#FFCCCC">روزی مردی از کنار ساحل گذشت.کودکی را دید ک دستانش را از اب پر می کند و انگاه تا نزدیک لبانش می اورد و بعد از چندی دستانش را از اب خالی کرده و دوباره این کار را تکرار میکند.مرد نزدیک کودک رفت و گفت:مگر نمی دانی اب دریا شور است؟چگونه میتوانی انرا بنوشی؟ایا شوری انرااحساس نمیکنی؟کودک ک از نادانی مرد متعجب شده بود گفت: مگر نمیدانی کار های کودکان در نظر بزرگسالان عجیب است؟&nbsp;مرد پاسخ داد:بلی.کودک ادامه داد من فقط در حال بوسیدن دریا هستم.این ها اشکهایی هستند ک ابر ها در فراغ گلها روی زمین ریخته اند.می بینی؟ انقدر گریسته اند&nbsp; که هم گلها را نابود کرده اند و هم خودشان را.ابر ها عاشقان واقعی اند! ایا باز هم فکر میکنی این اب شور است! مرد ک از حرف خود پشیمان شده بود سکوت کرد و از انجا دور شد!&nbsp; </font><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p></div> text/html 2013-09-28T16:57:25+01:00 alps2.mihanblog.com اشکان حیدری دلنوشته های من http://alps2.mihanblog.com/post/123 <font color="#006600"><font size="5">از آش روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس آب یخ را هم فوت میکنم...<br>.................................................................................<br></font></font><div class="TopPost"> <div class="TopPost2"><div class="Post-title"><a href="http://www.rasoultalebi.blogfa.com/post-935.aspx">این سیگار را دوست می دارم . . .</a></div></div> </div> <p style="text-align: center;"><a href="http://rasoultalebi.blogfa.com"><img src="http://s3.picofile.com/file/7949612903/sigarrrr.jpg"></a></p><div style="text-align: right;"><font color="#990000"><strong><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><a href="http://rasoultalebi.blogfa.com"><span lang="AR-SA">این سیگاری که می کشم</span><span dir="LTR"> . . .</span></a></font></strong></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#990000"><strong><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="LTR"><a href="http://rasoultalebi.blogfa.com"><br></a></span></font></strong></font></div><strong><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#990000"><a href="http://rasoultalebi.blogfa.com"><span lang="AR-SA"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA">همان فریاد هایی است که نمی توانم بزنم</span><span dir="LTR"> . . .</span></div><div style="text-align: right;"><span dir="LTR"><br></span></div></span><span lang="AR-SA"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA">همان حرف هایی که یارای گفتن به کسی ندارم</span><span dir="LTR"> . . .</span></div><div style="text-align: right;"><span dir="LTR"><br></span></div></span><span lang="AR-SA"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA">همان دلتنگی هایی که روز به روز پیرم میکند</span><span dir="LTR"> . . .</span></div><div style="text-align: right;"><span dir="LTR"><br></span></div></span><span lang="AR-SA"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA">همان خاطراتیست که نه تکرار می شوند و نه فراموش</span><span dir="LTR"> . . .</span></div><div style="text-align: right;"><span dir="LTR"><br></span></div></span><span lang="AR-SA"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA">همان تنهایی هایی که کسی پرش نمی کند</span><span dir="LTR"> . . .</span></div><div style="text-align: right;"><span dir="LTR"><br></span></div></span><span lang="AR-SA"><div style="text-align: right;"><span dir="LTR">....همان درد هایی که درمان ندارند&nbsp;</span></div><div style="text-align: right;"><span dir="LTR"><br></span></div></span><span lang="AR-SA"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA">این سیگار را دوست می دارم</span></div></span></a></font><br>....................................................................................................................<br></font></strong><strong><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></strong><div style="text-align: center;"><strong><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><a href="http://rasoultalebi.blogfa.com"><span lang="AR-SA">ﺳﻪ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻨﻨﺪ</span><span dir="LTR"> :&nbsp;</span></a></font></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span dir="LTR"><a href="http://rasoultalebi.blogfa.com"><br></a></span></font></strong></div><strong><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><a href="http://rasoultalebi.blogfa.com"><span lang="AR-SA"><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">ﻣﺎﺩﺭﻡ،</span><span dir="LTR">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR"><br></span></div></span><span lang="AR-SA"><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺗﺼﻮﯾﺮﺵ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﻪ</span><span dir="LTR">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR"><br></span></div></span><span lang="AR-SA"><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">ﻭ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺵ</span><span dir="LTR">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR"><br></span></div></span><span lang="AR-SA"><div style="text-align: center;">ﺗﻤﺎﻡ.</div></span></a><br>...................................................................................................................<br><br></font></strong> text/html 2013-09-27T18:19:31+01:00 alps2.mihanblog.com اشکان حیدری دلنوشته های من http://alps2.mihanblog.com/post/122 <p align="center"><font color="#ffff66" size="3">هنگامی که از مادر زاده شدم صدایی به گوشم طنین افکند </font></p><font color="#ffff66"> </font><p align="center"><font color="#ffff66">&nbsp;</font></p><font color="#ffff66"> </font><p align="center"><font color="#ffff66" size="3">که میگفت.....</font></p><font color="#ffff66"> </font><p align="center"><font color="#ffff66">&nbsp;</font></p><font color="#ffff66"> </font><p align="center"><font color="#ffff66" size="3">تاآخرین لحظه زندگی باتو هستم..</font></p><font color="#ffff66"> </font><p align="center"><font color="#ffff66">&nbsp;</font></p><font color="#ffff66"> </font><p align="center"><font color="#ffff66" size="3">ازاو پرسیدم توکیستی...</font></p><font color="#ffff66"> </font><p align="center"><font color="#ffff66">&nbsp;</font></p><font color="#ffff66"> </font><p align="center"><font color="#ffff66" size="4">گفت من <font size="6">غم</font> هستم...</font></p><font color="#ffff66"> </font><p align="center"><font color="#ffff66">&nbsp;</font></p><font color="#ffff66"> </font><p align="center"><font color="#ffff66" size="3">آن زمان طفلی بیش نبودم ومعنی واژه ی غم را نمی فهمیدم</font></p><font color="#ffff66"> </font><p align="center"><font color="#ffff66">&nbsp;</font></p><font color="#ffff66"> </font><p align="center"><font color="#ffff66" size="3">وفکر میکردم که غم عروسکیست که میتوانم با او بازی کنم </font></p><font color="#ffff66"> </font><p align="center"><font color="#ffff66">&nbsp;</font></p><font color="#ffff66"> </font><p align="center"><font color="#ffff66" size="3">و حال که بزرگ شده ام و مفهوم برام خیلی روشن شده است..</font></p><font color="#ffff66"> </font><p align="center"><font color="#ffff66">&nbsp;</font></p><font color="#ffff66"> </font><p align="center"><font size="4"><font color="#ffff66">فهمیدم که من عروسکی هستم بازیچه <font size="6">غم....</font></font></font></p><p align="center"><br></p><font color="#ffff66"></font><p align="center"><font size="4"><font color="#ffff66"><font size="6">....................................................................</font></font></font></p><p align="center"><font size="5"><br></font></p><div class="Content"><p align="center"><font color="#99cc33" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">روزی خواهم رفت وارزوهایم راباخود خواهم برد...</font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5">&nbsp;</font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font color="#99cc33" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">تاهمه بدانند که دنیا انقدر کوچک است </font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5">&nbsp;</font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font color="#99cc33" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">که دیگر جایی برای ارزوهایم نداشت....</font></p><p align="center"><font color="#99cc33" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">.......................................................................................................................</font></p><p align="center"><br></p><p style="text-align: center;"><font color="#006600" size="5">سعی نکن متفاوت باشی!</font></p><font color="#006600" size="5"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#006600" size="5">فقط "خوب باش"</font></p><font color="#006600" size="5"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#006600" size="5">خوب بودن به اندازه ی کافی متفاوت است...</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#006600" size="5">.....................................................................................</font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099" size="5">&nbsp;</font></p><font color="#000099" size="5"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000099" size="5">می گویـــــــــم : مشکل از دوست داشتن نیست مشکل از تکـــــــــرار است ! تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی!</font></p><font color="#000099" size="5"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000099" size="5">یکی دیروز و یکی فردا .</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099" size="5">.......................................................................................</font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font color="#006600" size="5">انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست؛</font></p><font color="#006600" size="5"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#006600" size="5">بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد .</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#006600" size="5">.......................................................................................</font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font color="#006600" size="5">برنده می گوید مشکل است، اما ممکن</font></p><font color="#006600" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ولی بازنده می گوید ممکن است، اما مشکل<br>...............................................................................................<br><br></font></div> text/html 2013-09-25T12:44:02+01:00 alps2.mihanblog.com اشکان حیدری سخنان زیبا ومعنی دار از کوروش کبیر http://alps2.mihanblog.com/post/121 <font face="Tahoma" size="4"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font color="#009900">#آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد<br><br></font></font></font></font><font color="#009900" face="Tahoma" size="4"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma">افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند<br><br></font></font></font><font color="#009900" size="4">همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد</font>.<br><font size="4"><br><font color="#009900">دشوارترین قدم، همان قدم اول است</font></font><img style="margin-top: 210px;" id="irc_mi" src="http://baroonava.persiangig.com/talar/new05/11.jpg" height="270" width="619"><br><br> text/html 2013-09-25T12:31:18+01:00 alps2.mihanblog.com اشکان حیدری دلنوشته http://alps2.mihanblog.com/post/120 <font color="#009900" face="times new roman,times,serif"><font size="4"><br>...............................................................................................................................................<br>چه رسم تلخیست...</font></font><p><font color="#009900" size="4"><font face="times new roman,times,serif">محبتت را میگذارند پای احتیاجت...</font></font></p><p><font color="#009900" size="4"><font face="times new roman,times,serif">صداقتت را میگذارند پای ساده بودنت...</font></font></p><p><font color="#009900" size="4"><font face="times new roman,times,serif">سکوتت را میگذارند پای نفهمیدنت...</font></font></p><p><font color="#009900" size="4"><font face="times new roman,times,serif">نگرانی ات را پای تنهایی ات...&nbsp;</font></font></p><p><font color="#009900" face="times new roman,times,serif"><font size="4">ووفاداری ات را پای بی کسی ات...</font></font></p><p><font color="#009900" size="4"><font face="times new roman,times,serif">وآنقدر تکرار میکنند که خودت باورت میشود...</font></font></p><p><font color="#009900" size="4"><font face="times new roman,times,serif">که تنها،بی کس و محتاجی...</font></font><font color="#009900" face="times new roman,times,serif"><font size="4">!!!</font></font></p><p><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></p><p align="center"><font style="font-size: 9pt;" class="foth9dg" color="#333333" face="Tahoma"><a target="_blank" href="http://www.pichak.net"><img alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/07/image/03.jpg" border="0" height="347" width="350"></a></font></p><br>..............................................................................................................................................................<br><font color="#009900"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">گنجشکی باعجله وتمام توان به آتش نزدیک می شدوبرمی گشت!</font></font></span></font></span></font><p><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="4"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">پرسیدند:چه می کنی؟</font></font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="4"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">پاسخ داد:دراین نزدیکی چشمه آبی هست ومن مرتب نوک خود راپرازآب </font></font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="4"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">می کنم وآن راروی آتش می ریزم!</font></font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="4"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">گفتند:حجم آتش درمقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاداست واین</font></font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="4"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">آب فایده ای ندارد!</font></font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="4"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">گفت:شایدنتوانم آتش راخاموش کنم،اما آن هنگام که خداوندمی پرسد:</font></font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="4"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">زمانی که دوستت درآتش می سوخت تو چه کردی؟</font></font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="4"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">پاسخ می دهم:هرآنچه از من بر می آمد....</font></font></span></p><span lang="fa"><font><font><font style="font-size: 8pt;" class="foth9dg" color="#333333" face="Tahoma"><font style="font-size: 11pt;" class="foth9dg" color="#333333" face="Tahoma"><br> <a target="_blank" href="http://parsskin.com"> <img alt="تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/01/image/116.jpg" border="0" height="414" width="583"></a></font></font></font></font></span><font color="#009900"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">..................................................................................................................................<br><br>به سلامتی کسی که وقتی بردم گفت :</font></span></font><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">اون رفیــــــــــــــــــــــــق منه .......</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">وقتی باختم گفت : من رفیـــــــــــــــــــــــــــقتم ......</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">*به سلامتی دریاچه اورمیه...</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">نه بخاطر اینكه مظلومه فقط به خاطر اینكه هیچ وقتی اجازه نداد كسی توش غرق بشه...</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">*به سلامتی لرزش دستای پیر پدر</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">*به سلامتی‌ اون بچه‌ای که شیمی‌ درمانی کرده همه، موهاش ریخته،</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">باباش میگه قربونت برم از همه اونا خوشتیپ تری ....</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">*به سلامتیه همه اونایی که خطشون اعتباریه ولی معرفتشون دایمیه!</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">*به سلامتی اونایی که به پدر و مادرشون احترام میذارن و میدونن تو خونه ای که</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">بزرگترا کوچیک <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بشن؛ کوچیکترا هرگز بزرگ نمیشن .</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">*به سلامتی مادر که بخاطر ما هیكلش به هم خورده.</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">*به سلامتی کسی که دید تو تاکسی بغلیش پول نداره</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">به راننده گفت :پول خورد ندارم <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>همه رو حساب کن....!</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">* به سلامتی بیل!...</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">که هرچقدر بره تو خاک، بازم برّاق‌تر می‌شه.</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">* به سلامتی اونی که بی کسه ولی ناکس نیست</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">* به سلامتی اونی که باخت تا رفیقش برنده باشه</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">* به سلامتی آسمون که با اون همه ستاره اش یه ذره ادعا نداره</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">* به سلامتی اونایی که</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">چه عشقشون پیششون باشه چه نباشه چشمشون مثل فانوس دریایی نمی چرخه...</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">* به سلامتی اونایی که تو اوج سختی ها و مشکلات به جای اینکه ترکمون کنن درکمون میکنن...</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">* به سلامتی مداد پاک کن</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">که به خاطر اشتباه دیگران خودشو کوچیک میکنه...</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">* به سلامتی اون دلی که هزار بار شکست</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ولی هنوزم شکستن بلد نیست...</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">* سلامتی حلقه های زنجیر که زیر برفو بارون میمونن زنگ میزنن ولی باز هم دیگرو ول نمیکنن...</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">* به سلامتی مادر</font></p><div align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">که وقتی غذا سر سفره کم بیاد اولین کسی که از اون غذا دوس نداره مادره...</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><img alt="تصاویر هنری از گل های زیبا و رنگارنگ " title="تصاویر هنری از گل های زیبا و رنگارنگ " src="http://jazzaab.ir/upload/2/0.039382001324220864_jazzaab_ir.jpg" class="attachment-full" height="517" width="450"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></p> text/html 2013-09-24T17:46:46+01:00 alps2.mihanblog.com اشکان حیدری دلنوشته http://alps2.mihanblog.com/post/119 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><font color="#990000" size="4">دستانم بوی گل میداد مرا به جرم گلچیدن محکوم کردند اما هرگز نگفتند شاید گلی کاشته باشم</font><br>.<br></strong></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>..............................................................................................................................<img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRb9i_Ju2WYYIoSClIdNk8XoBgh8uIGseJu0C7bmr4wWfO80eNB" style="margin-top: 197px;" id="irc_mi" height="418" width="763"><br><br><br>...........................................................................................................................................<br><font color="#009900">ازدبیر دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت:حرام است</font></strong></font><font color="#009900"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong></strong></font></font><p><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>از دبیر هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول نقطه ی قلب جوان میگردد</strong></font></p><p><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>از دبیر تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان</strong></font></p><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>از دبیر زبان پرسیدند عشق چیست؟ گفت:همپای love است</strong></font><font color="#009900"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong></strong></font></font><p><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>ازدبیر ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت : محبت الهیات است <br></strong></font></p><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>از دبیر علوم پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عنصری هست که بدون اکسیژن میسوزد</strong></font><font color="#009900"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong></strong></font></font><p><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>از دبیر ریاضی پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عددی هست که هرگز تنها نیست...</strong></font></p><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>ازدبیر فیزیک پرسیدند عشق چیست؟ گفت<font size="3"> :</font>عشق تنها آدم ربایی هست که قلب را به سوی خود می کشد</strong></font><font color="#009900"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong></strong></font></font><p><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>از دبیر انشاء پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد</strong></font></p><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>ازدبیر قرآن پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها آیه ای است که در هیچ سوره ای وجود ندارد </strong></font><font color="#009900"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong></strong></font></font><p><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>از دبیر ورزش پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها توپی هست که هرگز اوت نمی شود</strong></font></p><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>از دبیر زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها کلمه ای هست که ماضی و مضارع ندارد</strong></font><font color="#009900"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong></strong></font></font><p><font color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>از دبیر زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها میکروبی هست که از راه چشم وارد میشود</strong></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><font color="#009900">از دبیر شیمی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها اسیدی هست که درون قلب اثر میگذارد و آنرا تنها میگذارد</font><br><br></strong></font><br><img style="WIDTH: 404px; HEIGHT: 520px" alt="" src="http://image.kocholo.org/user/Sana/love/love/valentine_mood%286%29.jpg" align="bottom" border="0" height="177" hspace="0" width="222"><br></div><br> <p style="text-align: center; ">...................................................................................................................................................<br></p><p style="text-align: center; "><br></p><p style="text-align: center; "><font color="#FFFFFF"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#FFFFFF"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#697f58"><font color="#697f58"><font color="#697f58"><font color="#697f58"></font></font></font></font></font></font></font></font></p><div id="posttitle"><font style="FONT-SIZE: 14pt" color="#009900"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><a href="http://www.mkamari.blogfa.com/post/75"><b>...</b></a></font></font></div><font color="#FFFFFF"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#FFFFFF"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#697f58"><font color="#697f58"><font color="#697f58"><font color="#009900"> </font><div id="postbody"><font color="#009900" size="4">فقط دعا كنید پدرم شهید بشه!</font><p><font color="#009900" size="4">خشكم زد. گفتم دخترم این چه دعاییه؟</font></p><p><font color="#009900" size="4">گفت:آخه بابام موجیه!</font></p><p><font color="#009900" size="4">گفتم خوب انشاالله خوب میشه، چرادعاكنم شهید بشه؟</font></p><p><font color="#009900" size="4">آخه هروقت موج میگیردش و حال خودشو نمیفهمه شروع میكنه منو </font></p><p><font color="#009900" size="4">و مادر و برادرمو كتك میزنه! ، امامشكل </font><font color="#009900" size="4">ما این نیست!</font></p><p><font color="#009900" size="4">گفتم: دخترم پس مشكل چیه؟</font></p><p><font color="#009900" size="4">گفت: بعداینكه حالش خوب میشه ومتوجه میشه چه كاری كرده.شروع </font></p><p><font color="#009900" size="4">میكنه دست و پاهای همهمون رو </font><font color="#009900" size="4">ماچ میكنه و معذرت خواهی میكنه.</font></p><p><font color="#009900" size="4">حاجی </font><font color="#009900" size="4">ما طاقت نداریم شرمندگی پدرمونو ببینیم.</font></p><p><font color="#009900" size="4">حاجی دعاكنید پدرم شهید بشه</font><font color="#009900"> ....</font></p><p><img alt="" src="http://uploadax.com/images/84514872217277818920.jpg" align="bottom" border="0" height="326" hspace="0"></p> </div></font></font></font></font></font></font></font><p></p><p style="text-align: center; "><br></p><p style="text-align: center; ">..........................................................................................................<br></p><p style="text-align: center; "><br></p><p style="text-align: center; "><img src="http://www.funpatogh.com/uploads/admin/136657497014.jpg"></p><p class=" " dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; " align="center"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'B Titr'; font-size: 19px; "></span></p><p class=" " dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; " align="center"><font color="#006600"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA">مادر من!</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma,sans-serif;"></span></font></p><font color="#006600"> </font><p class=" " dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; " align="center"><font color="#006600"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA">برای بودنم سوختی و جوانیت را برای جوانیم دادی...</span></font></p><font color="#006600"> </font><p class=" " dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; " align="center"><font color="#006600"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA">اما غفلت کرده ای مادر...</span></font></p><font color="#006600"> </font><p class=" " dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; " align="center"><font color="#006600"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA">فراموش کرده ای فراموش کردن را به من بیاموزی...</span></font></p><font color="#006600"> </font><p class=" " dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; " align="center"><font color="#006600"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA">و هرشب فرزندت در این تاریکی...</span></font></p><font color="#006600"> </font><p class=" " dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; " align="center"><font color="#006600"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA">با صدای سوزناکی از (( داریوش )) ثانیه به ثانیه جان می سپارد...</span></font></p><font color="#006600"> </font><p class=" " dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; " align="center"><font color="#006600"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA">واین تقصیر توست مادر...</span></font></p><font color="#006600"> </font><p class=" " dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; " align="center"><font color="#006600"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA">تقصیر تو...</span></font></p> text/html 2013-01-20T15:42:19+01:00 alps2.mihanblog.com اشکان حیدری دانستنیهای بسیار جالب http://alps2.mihanblog.com/post/118 <DIV class=middle-h><FONT size=3>دانستنیهای بسیار جالب </FONT></DIV> <DIV class=middle-t> <DIV class=news_detail_mian> <DIV class=news_detail_image_area></A><FONT size=3>&nbsp;</FONT></DIV> <DIV class=news_detail_text> <DIV><FONT size=3>آیا میدانستی که رودی در کامبوج شش ماه سال ازشمال به جنوب و شش ماه دیگر سال از جنوب به شمال جریان دارد.<BR><BR>آیا میدانستی که طول قد هر انسان </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_28.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_28.html"><FONT size=3>سالم</FONT></A><FONT size=3> برابر هشت وجب دست خود اوست.<BR><BR>آیا میدانستی که سریع ترین عضله بدن انسان زبان است.<BR><BR>آیا میدانستی که شبکه </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_13.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html"><FONT size=3>چشم</FONT></A><FONT size=3> ۱۳۵ میلیون سلول احساس دارد که مسوولیت گرفتن تصاویر و تشخیص رنگها را بر عهده دارد.<BR><BR>آیا میدانستی که بدن انسان پنجاه هزار کیلومتر رشته عصبی دارد.<BR><BR>آیا میدانستی که در برج ایفل دو میلیون و نیم پیچ به کار رفته است.<BR><BR>آیا میدانستی طول رگهای بدن انسان پانصد و شصت هزار کیلومتر است.<BR><BR>آیا میدانستی که هشت پا با وجود داشتن بدنی بزرگ میتواند از سوراخی به قطر پنج سانتیمترعبور کند.<BR><BR>آیا میدانستی که تنها موجودی که میتواند به پشت بخوابد انسان است.<BR><BR>آیا میدانستی </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_13.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html"><FONT size=3>چشم</FONT></A><FONT size=3> </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_28.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_28.html"><FONT size=3>سالم</FONT></A><FONT size=3> انسان میتواند ده میلیون رنگ را مختلف را ببیند و آنها را از یکدیگر تمیز دهد.<BR><BR>آیا میدانستی که فیل بالغ در روز بطور متوسط دویست و بیست کیلوگرم </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_7.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_7.html"><FONT size=3>غذا</FONT></A><FONT size=3> و دویست لیتر آب مصرف میکند.<BR><BR>آیا میدانستی که اگر زنی به کوررنگی مبتلا باشد، فرزندان </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_24.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html"><FONT size=3>پسر</FONT></A><FONT size=3> اوکوررنگ میشوند.<BR><BR>آیا میدانستی کوههای آلپ در سال حدود یک سانتیمتر بلند میشوند.<BR><BR>آیا میدانستی که همه نوزادان میگو نر متولد می شوند و بعد از چند هفته بخشی از نوزادان به ماده تبدیل می شوند.<BR><BR>آیا میدانستی وزن کوه یخی متوسط الحجم بیست میلیون تن است.<BR><BR>آیا میدانستی حس بویایی انسان قادر به دریافت وتشخیص ده هزار بوی متفاوت است.<BR><BR>آیا میدانستی یک قطره آب دارای یک‌ صد میلیارد اتم است.<BR><BR>آیا میدانستی که تعداد </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_34.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_34.html"><FONT size=3>افراد</FONT></A><FONT size=3>ی که سالانه از نیش زنبور میمیرند بیشتر از کسانی است که سالانه از نیش مار میمیرند.<BR><BR>آیا میدانستی که خورشید روزانه معادل صد و بیست و شش هزار میلیارد اسب بخارانرژی به </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_19.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html"><FONT size=3>زمین</FONT></A><FONT size=3> می‌فرستد.<BR><BR>آیا میدانستی که گرده گل هرگز فاسد نمی شود و از محدود مواد طبیعی است که تا زمان نا محدودی باقی می ماند.<BR><BR>آیا میدانستی که حس بویایی خرس تقریبا صد برابر قوی تر از انسان است.<BR><BR>آیا میدانستی که تا قرن پنجم میلادی متوسط عمر مردم اروپا از سی سال فراتر نمی‌رفت .<BR><BR>آیا میدانستی مغز فیزیکدان نابغه، آلبرت اینشتین پانزده درصد از حجم مغز انسان عادی بزرگتر بود.<BR><BR>آیا میدانستی تنها چیزی که در اسید حل نمی‌شود الماس است و فقط خیلی زیاد آن را از بین می‌برد.<BR><BR>آیا میدانستی که هنگام صحبت برای بیا ن هر کلمه هفتاد و دو ماهیچه به کار گرفته می‌شود.<BR><BR>آیا میدانستی که اگر تکثیر باکتری تا بیست و چهار ساعت ادامه یابد ، توده دو تنی از یک باکتری بوجود می آید.<BR><BR>آیا میدانستی یک میلیون سیاره به اندازه </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_19.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html"><FONT size=3>زمین</FONT></A><FONT size=3> در خورشید جای می گیرد.<BR><BR>آیا میدانستی که خرسها موجوداتی چپ دست هستند.<BR><BR>آیا میدانستی که هر یک لیتر </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_36.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_36.html"><FONT size=3>بنزین</FONT></A><FONT size=3> معادل بیســــــــت و سه و نیم تــــــــن گیاهان مدفون شده در قرنها پیش است.<BR><BR>آیا میدانستی که آلباتوس که یک نوع مرغ دریایی ست بلندترین بالها را دارد فاصله دو نوک بالهای او تا دو متر میرسد و درضمن آنها می توانند در حال پرواز بخوابند.<BR><BR>آیا میدانستی کوه قره قوروم در هند بعد از کوه هیمالیا با تفاضل دویست و سه و هفت متر بلندترین کوه دنیا میباشد.<BR><BR>آیا میدانستی هر ساله حدود پانصد شهاب‌سنگ نسبتا” بزرگ به </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_19.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html"><FONT size=3>زمین</FONT></A><FONT size=3> برخورد می‌کند.<BR><BR>آیا میدانستی ۱۷ هزار نوع زنبور در </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_19.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html"><FONT size=3>جهان</FONT></A><FONT size=3> شناسایی شده است.<BR><BR>آیا میدانستی که بلندی شترمرغ به دو متر و نیم و وزنش به ۹۰ کیلو میرسد.<BR><BR>آیا میدانستی که لاکپشت در بین جانوران </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_19.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html"><FONT size=3>جهان</FONT></A><FONT size=3>، طولانی ترین عمر را دارد</FONT></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2012-12-19T16:25:52+01:00 alps2.mihanblog.com اشکان حیدری 2012(تنها دو روز دیگه دیگر تا....) http://alps2.mihanblog.com/post/117 <P jQuery1293558229406="466"><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2012)</FONT></P> <P jQuery1293558229406="466"><FONT size=4>نوستر آداموس (به فرانسوی: Nostradamus) نام واقعی او «میشل دی نستردام» (Michel de Nostredame) است که به نوستر آداموس معروف می باشد. پدر او «پیر دی نستردام» در یک خانواده یهودی متولد شد و پس از ازدواج با یک زن کاتولیک به دین مسیح درآمد. نخستین فرزند آن ها پسری بود که او را میشل نامیدند. میشل دی نستردام در روز 14 دسامبر سال 1503 در سینت رمی (Saint-Remy-de-Provence) فرانسه به دنیا آمد و تحصیلات خود را در شهر آوینیون به پایان رساند. میشل هنگام تحصیل به نجوم و ریاضیات علاقه بسیاری نشان می داد. با وجود این به درخواست پدرش در سال 1521 در اموزشگاه پزشکی «موت پلیه» نام نوشت و با نویسنده نامدار فرانسوی «فرانسوا رابله» آشنا شد و با تشویق او به سرودن شعر و نوشتن تکه های ادبی پرداخت. نوستر آداموس در سال 1550 نخستین سالنمای نجومی&nbsp;(تقویم نجومی) را که در آن پیش بینی هایی درباره رخدادهای سال و اوضاع جوی انجام شده بود، پخش کرد. برای نخستین بار نام میشل دی نستردام در این سالنما نوستر آداموس یاد شده و پیشه و کارشناسی او پزشک و آستروفیل نوشته شده است. کلمه آستروفیل هم که برای نخستین بار در این سالنما نوشته شده به معنای دوستدار ستاره ها است.</FONT></P> <P jQuery1293558229406="468"><FONT size=4>نوسترآداموس این کلمه ساختگی را به آسترولوگ یا ستاره شناس ترجیح داده است. از سال 1554 نوسترآداموس یادداشت های خود را به صورت رباعی (دو بیتی) سرایید و صد رباعی نخست را با نام «سنتری نخست» یا «نخستین صدگانه» یا «صد شعر» در سال 1555 منتشر کرد. نوسترآداموس در سرآغاز این رباعی ها که روی سخن به پسرش سزار نوشته است؛ بر این نکته پا می فشارد که سرنوشت مردم (بشر) و آینده جهان را با دانش و خواندن حرکات سترگان می توان دریافت و هر رباعی او گویای رخدادیست که در آینده دور یا نزدیک روی خواهد داد.</FONT></P> <P jQuery1293558229406="470"><FONT size=4>پیشگویی های نوسترآداموس بیشتر به صورت رباعی هایی به نظم درآمده و تعداد آن ها 965 است. علاوه بر این رباعی های او 56 مسدس هم دارد و در بیش از یک هزار رباعی و مسدس رخدادهای برجسته گیتی تا پایان سال 1999 میلادی پیش بینی شده است.</FONT></P> <P jQuery1293558229406="472"><FONT size=4>نوسترآداموس در پیشگویی های خود قید می کند نمون (رمز) و آمارشی (محاسب های) دارد که هر کس را توانایی فهمیدنش نیست. این نمون را نوسترآداموس در نام های به عنوان هانری دوم پادشاه فرانسه بیان کرده و کسانی که نوشته های نوسترآداموس را ترجمه و تفسیر می کنند به استناد همین نامه سال ماهانی (تاریخ هایی) را که در نوشته های نوسترآداموس آمده است استخراج می کنند. نوسترآداموس افزون بر پیشگویی هایی که با نام صدگانه ارائه کرده، مجموعه ای به نام پرساژ (Persage) هم دارد که به همان معنای پیشگویی و اختر افکندن (فال و تفال) است در این مجموعه 141 پیشگویی به صورت رباعی آمده است که در ماه های گوناگون سال تقسیم شده است.</FONT></P> <P jQuery1293558229406="472"><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P jQuery1293558229406="472"><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P jQuery1293558229406="472"><FONT size=4></FONT></P> <P align=center jQuery1293558229406="472"><STRONG><FONT size=4>پیشگویی های نوستراداموس از منابع فارسی</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><FONT size=4>این مطلب را از چند منبع مخطلف و خلاصه شده برای شما عزیزان گذاشتم به همین دلیل احتمال دارد با برخی از مطالبی که قبلا در این مورد خوانده اید کمی تفاوت داشته باشد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>مقدمه:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>شب هنگام در حالی که تنها در اتاق مطالعه ام نشستم.وسیله پیش بینی من بر روی سه پایه برنجی قرار گرفته است. شعله‌ای کمسو از اعماق تاریکی بیرون می‌آید و چیزهایی را برای من روشن می‌کند که نباید به غفلت گرفته شوند و پوچ فرض شوند. C1 Q1</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=4><IMG alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Nostradamus_by_Cesar.jpg"></FONT></P> <DIV><FONT size=4><BR></FONT></DIV> <P dir=rtl><FONT size=4>حتما شما هم نام نوستر آداموس را شنیده‌اید.(میشل دو نوستر اداموس) یکی از استادان هنر پیشگویی معروف به نوستر اداموس بود.وی در سال 1503 در جنوب فرانسه به دنیا آمد.میشل در 14 سالگی فلسفه و دستور زبان و علوم طبیعی را تحت نظر کلیسا شروع به خواندن نمود.میشل در سال 1522 برای مطالعه طب به دانشگاه مونت‌ پلی یلر فرستاده شد و در سال 1525 مدرک پزشکی خود را دریافت کرد.در قرن شانزدهم در جنوب فرانسه بیماری مزمنی به نام le charbon شایع بود و نوستر اداموس مدتها بیمارانی را که به این بیماری مبتلا بودند در روستاها شفا میداد.اما در سال 1537 این بیماری همسر و فرزند وی را مبتلا کرد و وی نتوانست برای نجات آنها اقدامی کند و هر دو فوت کردند.در همین زمان مسئله برای وی پیش آمد که به کلیسا احضار شد.از قرار معلوم وی به مجسمه سازی که در حال ساخت مجسمه قدیسی بود به شوخی گفته بود: ((تو در حال ساختن مجسمه شیاطین هستی))</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>نوستر اداموس به خاطر اینکه مجازات نشود از Agen در تاریکی گریخت و به شرق ایتالیا رفت.وی پس از جابجای هایی فراوان در شهر salon سکنی گزید.پس از مدتی با زنی از اهالی شهر ازدواج کرد و صاحب فرزند شد.همان طور که در بالا نوشته شده است او با تمرکز بر روی شعله شمع به خلسه‌ای بسیار عمیقی فرو می‌رفت و تصاویر آینده را در ظرف برنجی می‌دید. یکی از دلایل مهم این مبهم گویی، ترس نوستراداموس از کلیسا و نیز بیم از ایجاد وحشت در مردم عادی بوده است. از این رو مثلا به جای پاریس واژه ریپاس را به کار برده است. توضیح او چنین است :(اگر به آنچه در آینده روی خواهد داد به صراحت اشاره کنم، اهل مملکت و فرقه ها و کلیسا آن را مغایر با آنچه باور دارند خواهند یافت و محکوم خواهند کرد). او در نامه ای به هانری دوم پادشاه وقت فرانسه که مرگ او را هم به درستی پیش گویی کرده بود نوشت شاید عده ای بپندارند که فهم رباعیات من آسان است، اما چنین نیست فهم جوهر این مطالب دشوار است. اتفاقا نوستراداموس مردی خدا ترس بود و حتی کتابهایی را که بر ضد تعالیم و قوانین الهی می دانست می سوزاند. برخلاف شایعات واهی پیرامون شیطان پرستی و خداستیزی، وی فردی عمیقا مومن و پایبند به مذهب کاتولیک بود. در نامه ای به پسرش می نویسد: «و از زمانی که اراده ذات خداوند متعال براین قرار گرفته که تو فقط در نور طبیعی و در این نقطه زمین بدنیا بیایی، زیرا همه چیز تحت اختیار و سلطه ی قادر متعال و خداوند یکتا قرار دارد.» ( اشاره ی صریح به عدم اصالت ادبیات رمزی علم اختر شناسی و طالع بینی و موکول کردن همه ی اراده ها به خواست و اراده ی خدا).سرانجام وی در سال 1555 همراه با مقدمه ای که در اول این مقاله آمده است، کتابهایش را به پسرش (سزار) هدیه کرد.10 جلد کتاب از پیش گوییهایش که در مجموع 1000 فصل به نام Century ( صده ها ) نوشته شده.</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=4><IMG alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Nostradamus_prophecies.jpg" width=261 height=223></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl><FONT size=4>یک نسخه ترجمه شده به&nbsp;انگلیسی از کتاب سنتوری در سال ١۶٧٢ برای دیدن عکس در اندازه واقعی، </FONT><A title="کتاب سنتوری" href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Nostradamus_prophecies.jpg" target=_blank><FONT size=4>اینجا</FONT></A><FONT size=4> کلیک کنید</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>عکس العمل انجام شده نسبت به کتابهای (صده ها) نوستر آداموس بسیار شدید بود.افراد روشنفکر جامعه او را یک نابغه و مزرعه داران او را ابزار شیطان نامیدند و اشعار او را سخنانی برآمده از جهنم تلقی کردند.اشعار نوستر آداموس ترکیبی از کلمات رمز گونه به زبان‌های لاتین،یونانی،ایتالیایی و پروونشال فرانسوی بود. این مرد عجیب فرانسوی نوشته هایش را به صورت رباعی های معما گونه تنظیم می کرد و هنوز درک بسیاری از آن نوشته ها دشوار است. از آنجا که نوستراداموس فرانسوی بود بسیاری از پیشگویی های او در باره این کشور بود و یکی از این پیشگویی ها ظاهراً مربوط به لشکرکشی ناپلئون به روسیه میشود که در ضمن شهر مسکو به آتش کشیده شد. او میگوید : انبوهی از مردان نزدیک میشوند ... نابودگر شهر کهن (مسکو) را ویران میکند. درباره جنگ واترلو، جنگی که در آن ناپلئون شکست نهایی خورد، به شعری از نوستراداموس مراجعه میشود که در آن به خردشدن عقاب(ناپلئون) به دست پلنگ(انگلیس) و خوک(پروس) اشاره شده است.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>ملکه کاترین دومدیسی&nbsp; Catnarine de,medici&nbsp; خواننده پر و پا قرص کتابهای او بود.و وی با حمایت ملکه توانست به کارهای خود ادامه دهد.در سال 1566 که نوستر آداموس فوت کرد به همسرش وصیت کرد که جسد وی را به صورت ایستاده درون دیوار کلیسایی متعلق به کوردلیرها قرار دهند.در سال 1700بزرگان شهر تصمیم گرفتند تا تابوت تماشایی وی را به یکی دیگر از دیوارهای کلیسا که بیشتر در معرض دید بود منتقل کنند و در همین بین نگاهی هم به درون تابوت او بیندازند.در تابوت هیچ مدرکی دیده نشد جز مدالی که بر روی سینه نوستر آداموس وجود داشت و بر روی ]ن عدد 1700 حک شده بود.در سال 1791 در خلال انقلاب فرانسه گروهی از نگهبانهای ملی شهر مارسی در حالی که مست کرده بودند.به دنبال پول و اشیاء قیمتی وارد کلیسا شدند.در مدت زمان کمی سنگهای هشت فوتی روی تابوت نوستر آداموس را درآوردند.شهردار شهر به خاطر آشوب و هیاهو با خبر شد و بلافالصه به محل رفت.و به صحنه ای دهشت بار روبه رو شد که در آن یکی از نگهبانان با جمجمه نوستر آداموس شراب می نوشد زیرا مردم روستایی او را تشویق کردند که با این کار قدرت پیشگویی نوستر آداموس به او منتقل خواهد شد.شهردار آنان را متقاعد کرد که استخوانها را پس بدهند و دوباره وارد تابوت کرد.فردا صبح این گروه نگهبانان هنگام برگشت به مارسی مورد کمین سربازان سلطنت طلبان قرار گرفتند و سربازی که با جمجمه نوستر آداموس شراب نوشیده بود مورد اصابت گلوله شخص ناشناسی که کمین کرده بود قرار گرفت.درست همان‌گونه که خود نوستر آداموس پیشگویی کرده بود.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>مردی که قبر را باز می‌کند و فورا نمی‌بندد، شیطان به سراغش خواهد آمد، مصیبتی که هیچکس نمیتواند آن را اثبات کند. C9 Q7</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>چند پیشگویی از نوستر آداموس که به واقعیت پیوست (کاملا خلاصه شده)</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>قبل از وقوع حادثه هیچکس در فرانسه جرات نداشت سخنی از پیشگوئی نوستر آداموس به میان آورد.او نحوه مردن شاه هنری را پیشگویی کرده بود:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>شیر جوان فایق خواهد آمد بر شیر پیر،در نخستین یورش در صحنه نبرد،او چشمهای خصم خود راکه در محفظه ای طلایی قرار داردسوراخ خواهد کرد،با دو زخم و یک زخم و بعد مرگی سخت.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>۴سال بعد در ۱۵۵۹ این پیشگوئی بوقوع پیوست.هنری که یکی از نشانه های خانوادگیش شیر بود با افسری جوان بنام مونتگمری (فرمانده گارد اسکاتلندیش) دوستی نزدیکی داشت.این افسر روزی بی مقدمه به او حمله کرد و کلاهخود طلایی او را با نیزه سوراخ کرد و از ناحیه سر و گردن به سختی مجروح شد3شاه هنری بعد از ۱۰ روز عذاب درگذشت.این چنین بود که از آن پس مردم پیشگوئیهای شگفت انگیز نوستر آداموس را باور کردند.</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><FONT size=4><IMG style="WIDTH: 254px; HEIGHT: 372px" src="http://files.parscloob.com/files/451062.jpg" width=406 height=582></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>نوستر آداموس ظهور ناپلئون را نیز پیشگوئی کرده بود و از او به عنوان نخستین ضد مسیح نام برد (دومین ضد مسیح هیتلر و سومین ضد مسیح هنوز ظهور نکرده است) درباره رسیدن ناپلئون به قدرت و سالهای امپراتوریش می نویسد:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>امپراتوری نزدیک ایتالیا زاده خواهد شد که امپراتوری را قدر بسیار خواهد نهاد.ناپلئون هم قدرت سیاسی فرانسه را بالا برد و هم قدرت نظامی آن را.نوستر درباره سرانجام ناپلئون چنین پیشگوئی کرده است:امپراتور بزرگ تبعید خواهد شد به مکانی کوچک و دوباره سر بر خواهد داشت و در مکانی کوچک سرنوشتش به آخر خواهد رسید.ناپلئون به جزیره کوچک آلب تبعید شد اما بعد از ۱۰۰ روز از آنجا گریخت و دوباره قدرتش را احیا کرد و سرانجام در جزیره سنت هلن درگذشت.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>پیشگوئیهای نوستر آداموس در مورد وقایع جدید به اندازه وقایع قدیم قابل توجه است.در این مورد هم نام و هم تاریخ ماجرا ذکر شده است:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>پاستور،جوان رب النوعی،تکریم خواهد شد،آن هنگام که ماه چرخش خود را به پایان رساند.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>وقتی پاستور در ۱۸۸۹ انستیتو پاستور را تاسیس کرد کشفیات بزرگی در علم پزشکی به ظهور رسید.چرخش ماه به دور زمین هر ۱۹ سال یکبار اتفاق می افتد.یکی از این چرخشها در همان سال ۱۸۸۹ کامل شد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>نوستر آداموس چندین پیشگوئی خارق العاده و دقیق درباره رهبر نازیها کرده است.در یکی از آنها خلاصه ای از زندگی او ارائه می کند و از مرگ نامعلوم او سخن می گوید:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>در کوهستانهای ایتریس (اتریش) نزدیک رایناز (لینتز) از پدر و مادری معمولی زاده خواهد شد مردی که مدعی دفاع از لهستان و مجارستان خواهد بود.پایان کار او هرگز دانسته نخواهد شد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>سخن دیگری از نخستین سالهای جنگ وقتی که ارتش آلمان در طول جبهه بسوی فرانسه به حرکت درآمد حکایت دارد.اگرچه بیشتر کشورهای اروپا بر ضد هیتلر و یا به گفته نوستر: ]هیستر[ متحد شده بودند اما او مدتی فاتح بی چون و چرای نبردها بود:جنگ آور،از رودها و زمینها خواهد گذشت،جنگجویان عظیمی بر علیه این جنگ آور ]هیستر[ خواهند جنگید.نوستر همچنین از سلاحهایی سخن گفته که صدای آنها در آسمانها شنیده خواهد شد و ماشینهای پرنده ای که از آنها آتش خارج خواهد شد (به هواپیما و بمبارانها و موشکهای V-1 و &nbsp;V-2آلمانی که در هنگام پرواز موتور جتشان قرش می کرد اشاره دارد) نوستر تصویری زنده از خلبانان با ماسک اکسیژن،کلاه و لوله های اتصال ارائه می دهد.او از نیمه انسان نیمه خوکهایی که در صحنه نبرد در آسمانند سخن می گوید.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>بمبهای اتمی که بر روی هیروشیما و ناکازاکی انداخته شد هم در پیشگوئیهای نوستر آمده است:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>بر دو شهر نزدیک بندرگاه چنان تازیانه عذابی فرو خواهد آمد که تا کنون دیده نشده است.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>حتی واقعه 11 سپتامبر نیز پیش بینی شده بود:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>آسمان در چهل و پنج درجه می سوزد.آتش به شهر جدید و بزرگ نزدیک می شود به طور ناگهانی آتش بزرگ و پراکنده شعله ور می شود. C6 Q97</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>نیویورک بین مدار چهل و چهل و پنج درجه در آمریکا قرار دارد.</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=4></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>درباره آینده :</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>نوستر به سومین جنگ جهانی در پایان قرن بیستم اشاره داشت که در نیمکره شمالی و بعد از اتحاد دو ابرقدرت بر بوقوع می پیوندد:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>وقتی قدرتهای نیمکره شمالی با هم متحد شوند، ترس و هراسی هولناک بر می خیزد روزی دو رهبر بزرگ با یکدیگردوست خواهند شد و سرزمین جدید به اوج اقتدارخواهد رسید آنگاه مردی خونخوار دوباره ظهور خواهد کرد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>علاوه بر اشاره به ویرانی شهر نیویورک، نوستراداموس پیش بینی میکند که کل ایالات متحده آمریکا در جنگ جهانی سوم درگیر خواهد شد. در این جنگ که چین آن را آغاز خواهد کرد و در پایان آن آسمان مملو از اسلحه و موشک خواهد بود و خسارات بزرگ وارد خواهد شد؛ طوری که نیمکره شمالی به کلی نابود خواهد شد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>(چند پیشگویی جالب درباره ایران و جنگ جهانی سوم، راست و دروغش با خود آقای نوستر آداموس ولی خوندنش خالی از لطف نیست)</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>پیشگویی او درباره انقلاب ایران</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>در جوشایی احساساتی تند، قلبها، دست‎ها و پاها، یکدیگر را می‏پذیرند. آتش‏ها، موج‏ها و شمشیرها، در پرشیا خیزش می‏کنند، و زان پس، نجیب ‏زاده‏ای نابود می‏شود؛ او از سر کم‏ اندیشی، یا کشته می‏شود یا خود می ‏میرد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>و اما:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>در این پیشگویی ها نه تنها از ظهور خمینی و انقلاب اسلامی و سفر مرحوم محمدرضا شاه به مصر سخن رانده شده، بلکه تباهی و فروپاشی نظام ایران در اثر «فساد مالی» و «اختلاس» نیز پیش‏بینی شده است که قبل از انقلاب به وقوع پیوست.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>نکته ی جالب در مورد پیشگویی های او این است که وی به ندرت نام کشوری را به صراحت و آشکارا ذکر می کند، حال آنکه در مورد ایران ( Persia ) به صراحت عنوان می کند که ایران، جهان را تسخیر خواهد کرد. ایران از طریق آناتولی، فرانسه و ایتالیا را فتح خواهد کرد و بالاخره ایران باعث وقوع جنگ جهانی سوم خواهد شد.C5 Q25</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;-1شاهزاده ی عرب، مریخ، خورشید،ناهید، شیر و حکومت کلیسا را از طریق دریا از پای در خواهد آورد. از جانب ایران( پرشیا ) بیش از یک میلیون پرهیزگار به بیزانس و مصر به سوی شمال هجوم خواهند آورد. C5 Q55</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;-2از کشور عربی خوشبخت ( در منطقه ی غنی و ثروتمند اعراب) شخصی قدرتمند و مسلط بر شریعت محمد(ص) زاده خواهد شد، اسپانیا را به درد سر انداخته و بر گرانادا(غرناطه) مستولی میشود. از طریق دریا بر مردم نیکوزیا ظفر خواهد یافت. C2 Q29</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>-3 مرد مشرقی از محل استقرار خویش خارج خواهد شد، برای دیدار فرانسه از کوه آپونین خواهد گذشت، از فراز آسمان، از برف ها، دریاها و کوهها گذر خواهد کرد و همگان را با عصایش مضروب خواهد کرد. C4 Q59</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;-4دو محاصره، در گرمایی سوزان انجام می گیرد.آن مرد، از فشار تشنگی، بخاطر دو فنجان مملو از آب، کشته میشود.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>5- دژ نظامى، مملو مى‏شود،و یک آرمانگراى کهنسال(به احتمال زیاد منظورش امام خمینی بوده) نشانه‏هاى نیرا (سرزمین ایران) را به اهالى ژنو (سازمان ملل متحد) نشان خواهد داد. C3 Q63</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>6- رهبر پاریس،اسپانیاى بزرگ را اشغال مى‏کند،کشتیهاى جنگى در برابر مسلمانان (محمدى‏ها) که از پارتیا (ایرانیان) و مدیا (مکانی در ایران) برخاسته‏اند، مى‏ایستند. آن مرد، سیکلاد [اروپا] را تاراج مى‏کند، و آنگاه انتظارى بزرگ در بندر یونان حکمفرما مى‏شود.C2 Q91 </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>در مجموع نوسترآداموس به این موضوع به صراحت اشاره مى‏کند که ایران (پارت، نیرا، پرشیا، مدیا،بیزانس و...) با کمک مسلمانان سراسر جهان، از جمله کشورهاى عربى و مخصوصاً سوریه، عربستان سعودى و لیبى حکومت مقتدرى را تشکیل مى‏دهند و پس از جنگى مذهبى که هسته آن از لبنان شروع مى‏شود و عمدتاً علیه اسرائیل است، جهان را به تسخیر خود درمى‏آورند ،کشورهای حامی اسرائیل نیز وارد معرکه می شوند و سپس جنگی جهانى و عظیم رخ خواهد داد و نیمی از جهان نابود خواهد شد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>٧- در هنگامه دمیدن خورشید،آتش بزرگ، دیده خواهد شد؛صدا و روشنایى،در امتداد شمال، ادامه خواهد یافت.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>٨- در میانه کره خاک،مرگ و آواى مرگ، شنیده خواهد شد؛مرگ از درون سلاحها،آتش و خشکسالى،آنان را به انتظار خواهند نشاند.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>٩- در عرض 48 درجه جغرافیایی و در انتهای مدار راس السرطان، خشکسالی بسیار بزرگی به وقوع خواهد پیوست. ماهیان دریاها، رودها و دریاچه‏ها پخته خواهند شد. به خاطر آتشی مهیبی که از آسمان خواهد بارید. C5 Q98</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>در خاتمه، این سرزمین به واسطه جنگ جهانى سوم نابود و نامسکون خواهد شد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>١٠- سرزمین مسکونى،از سکنه خالى خواهد شد؛براى به دست آوردن سرزمینها،جدال و اختلاف شدیدى درمى‏گیرد؛قلمروها به مردانى سپرده خواهد شد؛که از غرور و سربلندى تهى خواهند بود.سپس، براى برادران بزرگ،نفاق و مرگ پیش خواهد آمد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>چنین برمى ‏آید که ایران، جهان را ابتدا از طریق حمله به ترکیه (و مقدونیه) به تصرف خود درخواهد آورد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>١١- شب در آسمان، مشعلى رو به خاموشى، دیده خواهد شد. در مرکز زمین، جنگ و خشکسالى به بار مى‏آید، کمک خیلى دیر مى‏رسد. پرشیا (ایران) حمله آورده و ماگدونیا و در جاى دیگر مى‏گوید (مقدونیه) را به محاصره درمى‏آورد. C2 Q96 </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>١٢- تو اى فرانسه!اگر،از آبهاى لیگوریا گذر کنى؛خود را،در میانه دریا و جزایر،در محاصره خواهى یافت؛و پیروان محمد،در برابر تو خواهند ایستاد.و همچنین تو، اى دریاى آدریاتیک!استخوان خران و اسبان راخواهى جوید. C3 Q23 </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>١٣- آن مرد،با سلاحها و آتش درخشان،در نزدیکى دریاى سیاه،از پرشیا براى تسخیر ترابوزان خواهد آمد. فاروس و میتیلن به لرزه در خواهد آمد؛خورشید،دریاى آدریاتیک را که مملو از اجساد اعراب است،روشن خواهد کرد. C5 Q27</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>ناوگان جنگی اعراب، بنادر فرانسه را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد و فرانسه از هم‏‎پیمانان خود ( ناتو) درخواست کمک خواهد کرد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>و سپس نوستراداموس، عواقب جنگ اتمى و نابودى تدریجى جهان به واسطه جنگ جهانى سوم را شرح مى‏دهد:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>١۴- وقتی قدرت های نیمکره ی شمالی در شرق با هم متحد شوند ترس و هراسی هولناک بر می خیزد روزی دو رهبر بزرگ با یکدیگر دوست خواهند شد و سرزمین جدید به اوج اقتدار خواهد رسید آنگاه مردی خونخوار دوباره ظهور خواهد کرد (سومین ضد مسیح که در چین ظهور می کند).</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>١۵- کسوفى در پیش خواهد بود که از زمان آفرینش گیتى تا زمان مرگ و مصائب حضرت مسیح و از آن زمان تا به امروز هرگز رخ نداده است و جهان چنین ظلمتى به خود ندیده است. C3 Q27</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>که در این مورد آیات مربوط به قیامت در سوره قیامت به ذهن انسان تداعى مى‏شود:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>(( فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الإنسان یومئذ أین المفرّ ))</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>ترجمه:هنگامى که بینایى خیره مى‏گردد، و ماه فرو مى‏رود، و خورشید و ماه گرد هم آیند، آن روز انسان مى‏گوید به کجا فرار کنم؟</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>١۶- مرد والامقامى از تبار عرب به زودى پیش خواهد تاخت. از سوى اهالى بیزانس به او خیانت خواهد شد. از شهر قدیمى رودس به پیشواز او خواهند آمد، از جانب هانگرى )مجارستان( متحمل آزار بسیار خواهد شد. C2 Q86 </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>١٧- در حوالى دریاى آدریاتیک بر اثر توفانى عظیم، کشتى غرق مى‏شود و زمین به لرزه درآید و به سوى آسمان پرتاب مى‏شود و دوباره فرو مى‏افتد؛ در مصر جنبش پیروان محمد افزایش مى‏یابد و پیکى به آن سوى مرزها فرستاده مى‏شود تا خبر را اعلان کند.شهرها آلوده و کثیف گشته، باعث اعتراض و شرمسارى زیادى خواهد شد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>١٨- رهبر اصلى مشرق زمین با شورشهاى زیادى روبرو خواهد شد، که اکثراً از طرف شمالى‏ها و غربى‏هاى مغلوب شده است،عده‏اى کشته و برخى مورد آزار قرار گرفته‏اند و بقیه در حال گریزند و فرزندانشان که از زنان متعددى هستند، زندانى شده‏اند.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>ادوارد در کتاب خود در باب پیشگوئیهاى نوسترآداموس نقل مى‏کند که سانتورى هشتم، قطعه 6 مربوط به وقوع جنگ جهانى سوم است، جنگ و خونریزى براى مرتبه سوم حتمى است؛ آتش به حدى است که دریاها به جوش مى‏آید و از دولت‏ها فقط دو دولت و از جهان فقط نیمى باقى مى‏ماند.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>١٩-هنگامی که سلاح‏ها و زنجیرها در شکم ماهی، گنجانده شوند، از داخل آن مردی خارج می ‎شود که به زودی جنگی بسیار شدید را برپا خواهد کرد. ناوگان دریایی او به دوردست‏ها سفر خواهد کرد. تا آنکه نزدیک سواحل ایتالیا، آشکار خواهد شد. C2 Q5</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>در این رباعی، مقایسه یک زیردریایی با ماهی صورت گرفته است. این تنها تصوری است که در قرن شانزدهم، یک فرد می ‏توانست از یک زیردریایی هسته‏ای قرن 21 ام داشته باشد. نوسترآداموس، در این رباعی می‏گوید که این زیردریاییی ها در کنار رزمناوها، از دوردست‏ها به سواحل ایتالیا خواهند رسید و این سرآغاز شعله‏ور شدن شراره‏های جنگ در جهان خواهد بود. آتش این جنگ شدید، با خروج یک فرد مهم از زیردریایی ‏اش که به سواحل ایتالیا رسیده است، افروخته می ‎شود. نوسترآداموس در یک رباعی دیگر، نوعی ماشین جنگی پیشرفته را به تصویر کشیده است که بیی شباهت به هاورکرافت‏های امروزی نمیی باشد: </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>آن ماهی که در خشکی و دریا حرکت میی کند، هنگامی که با موجی سهمگین در کنار ساحل سر از آب بیرون می آورد، شکلی عجیب و رعب‏انگیز و جنسی نرم و قابل انعطاف دارد. دشمن به سرعت از دریا به دروازه‏های شهر خواهد رسید. C1 Q29</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>نوسترآداموس، در این رباعی، به شکلی زیبا، یک هاورکرافت امروزی را توصیف کرده است. اما برای انسان قرن شانزدهمی، تصویر چنین وسیله‏ای، بسیار شگفت‏آور و ترسناک است.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>٢٠- فرمانده‏ای اسکاتلندی و شش تن از بزرگان آلمان به دست دریانوردان شرقی، دستگیر خواهند شد آنها از جبل‏الطارق و اسپانیا عبور داده خواهند شد؛ آنگاه در ایران، به پیشوای رعب‏انگیز جدید، تحویل داده می شوند. C3 Q78</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>٢١- خارج شوید، همگی ژنو (سازمان ملل) را ترک کنید. به زودی جنس ساترن، از طلا به آهن تبدیل می ‏گردد. کسانی که مخالف پیشوای ایرانی هستند، نابود خواهند شد. پیش از این خروج پرطنین، نشانه‎‏های در آسمان آشکار خواهد شد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>در این رباعی جالب، سیطره کامل پرشیا (ایران) بر اروپا در آینده، پیشگویی شده است.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>٢٢- شاهزاده لیبیایى فرستاده پرشیا (نماینده حکومت ایران) در غرب به قدرت خواهد رسید، یک فرانسوى از اعراب به شدت مکدر خواهد شد، دانشمندان ادیب خود را با اوضاع وفق خواهند داد، زبان عرب بر فرانسه پیشى مى‏گیرد. C10 Q62</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>٢٣- در نزدیکى سورین (سوریه) جهت حمله به مجارستان قهرمانى از اهالى برودها (سیاه ‏پوستان) به آنان هشدار خواهد داد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>٢۴- رهبر بیزانس، سالون از اسلاوینا،آنان را به شریعت محمد(ص) در خواهد آورد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>٢۵- امپراتورى مقدس به آلمان خواهد آمد؛پیروان اسماعیل جایگاه بى ‏مانع خواهند یافت. آدمهای نادان همچنان خواستار کارمانی (شریعت کهنه) هستند. تمامی حمایت کنندگان محمد(ص) سراسر گیتی را خواهند پوشاند. C10 Q36</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>تاریکی و جهل فقط با درخشش نور از بین می رود و با تغییراتی حکومت جهل و ظلمت پایان خواهد یافت.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>بنابراین، نوسترآداموس در اغلب سانتورى‏ها از جمله سانتورى 5 نسبت به&nbsp;گرفتن جهان به وسیله شریعت محمد(ص) به غرب و تمدن غربى هشدار مى‏دهد و به جهانیان اعلام مى ‏کند که روزى مسلمانان به رهبرى ایران و اتحاد با دول مسلمان عرب بر جهان مسلط خواهند شد. (احتمالا ترسی که&nbsp;در حال حاظر&nbsp;اروپا و آمریکا از دول مسلمان&nbsp;آسیای میانه دارند، سندی باشد بر این گفته ها) شاید هم&nbsp;این وقایع در پیوند با گسترش و جهانى شدن انقلاب ایران و تحمیل آن به دیگر کشورها مربوط باشد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl><FONT size=4>پیشگویی های مهمی که هنوز اتفاق نیفتاده اند : </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl><FONT size=4>1- اتحاد سیاسی چین و ژاپن بر آسیا حکومت خواهد کرد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>2- لندن توسط هواپیماهای جنگی روسیه ، از بین خواهد رفت.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>3- شهر نیویورک ویران خواهد شد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>4- آرماگدون زمانی اتفاق می افتد که روسیه ، پرشیا ، لیبی و اتیوپی به اسرائل و اروپا حمله می کنند.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl><FONT size=4>تنها خدا عالم است</FONT></P> text/html 2012-09-24T16:24:09+01:00 alps2.mihanblog.com اشکان حیدری جدیدترین اخبار فوتبال روز دنیا http://alps2.mihanblog.com/post/115 <H1 align=right><FONT dir=rtl color=#990000 size=5 face=arial>رویانیان:در پرسپولیس بازیکن‌سالاری نداریم</FONT></H1> <H1 align=right>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG style="WIDTH: 201px; HEIGHT: 135px" title="رویانیان:در پرسپولیس بازیکن‌سالاری نداریم" src="http://www3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00939749.jpg" width=200 height=150></H1> <P><FONT color=#000 size=3 face=tahoma>مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: با کریمی کاری ندارم اما در پرسپولیس بازیکن سالاری نداریم.</FONT></P> <DIV align=justify><FONT size=3>محمد رویانیان پس از تمرین امروز در جمع هواداران پرسپولیس که علی کریمی را تشویق می‌کردند، گفت: ژوزه مربی پرسپولیس است و این را باید همه بدانند. او مربی‌ای است که 20 تا 30 قهرمانی داشته و فرد کوچکی نیست.<BR><BR>هواداران خطاب به رویانیان گفتند: زمانی که استانکو به پرسپولیس آمد تغییر و تحول ایجاد کرد و بازیکنی مانند مهدوی کیا را ساخت که رویانیان در پاسخ به این صحبت هواداران گفت: من در مورد علی کریمی حرفی نمی‌زنم اما همه صحبت‌ها را گوش می‌دهم. نمی‌توانم همه حرف‌ها را به شما بزنم. من هم به اندازه کافی متوجه می‌شوم. پسر من 10 سال از شما بزرگتر است و این را بدانید که من مدیرعامل پرسپولیس هستم. چرا فکر می‌کنید من کمتر از شما پرسپولیس را دوست دارم؟ در یک سال سه مربی به پرسپولیس آمده است. استیلی،‌ دنیزلی و حالا هم ژوزه.<BR><BR>رویانیان گفت: پرسپولیسی‌ها بی‌غیرت نیستند و من هم این طور نیستم و خودتان می‌دانید. من در فشار قرار دارم و خیلی از مسئولیت‌ها با من است. شما می‌دانید کاشانی با دایی مشکل داشت، استیلی هم نتیجه نگرفت و مجبور شدیم کنارش بگذاریم. دایی را خیلی دوست دارم چون او ستاره فوتبال ایران است اما در حال حاضر باید اجازه دهید ژوزه کار خود را انجام دهد.<BR><BR>مدیرعامل پرسپولیس گفت: به نظر شما سه مربی گذشته مشکل داشتند؟ دنیزلی زمانی که سرمربی پرسپولیس بود چهارتا چهارتا گل می‌خوردیم و آسیا را از دست دادیم. اگر استیلی بود چه بلایی سرش می‌آوردند؟ مانوئل هم همین اتفاق برایش افتاده است. با این وضعیت فرگوسن هم بیاید همین بلا سر پرسپولیس و او خواهد آمد.<BR><BR>رویانیان ادامه داد: وقتی با پسرم مشکل پیدا می‌کنم با او قهر می‌کنم چون دوستش دارم. من یک پدر هستم الان هم به چشم پدری به پرسپولیس نگاه می‌کنم. نباید یک بازیکن در بازی دوم پس از باخت شلوغ کاری کند. کدام هوادار این موضوع را تأیید می‌کند؟ با کریمی کاری ندارم اما در پرسپولیس بازیکن سالاری نداریم. سعی می‌کنم سال آینده پرسپولیس جوانی بسازیم و 10 میلیارد هزینه‌ها را پایین بیاوریم.<BR><BR>وی در مورد مسمومیت بازیکنان در دیدار با سپاهان گفت: بازیکنانی که دچار مسمومیت شده‌اند دروغ نمی‌گویند. مهدوی کیا می‌گفت استادیوم دور سرش می‌چرخید و نقی زاده هم توپ را چهار تا می‌دید. محمد نوری هم به همین شکل بود. قطعا این مشکل را پیگیری می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کسی سوءاستفاده کند.</FONT></DIV> <DIV align=justify><FONT size=3></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV align=justify><FONT size=3></FONT>&nbsp;</DIV> <H1 align=right><FONT dir=rtl color=#990000 size=5 face=arial></FONT>&nbsp;</H1> <H1 align=right><FONT dir=rtl color=#990000 size=5 face=arial>مهدوی‌کیا: بهانه نمی‌گیریم</FONT></H1><!--<a href="http://www.varzesh3.com/news.do?itemid=988124&title=مهدوی‌کیا:_بهانه_نمی‌گیریم"><img class="thumbnailpost" alt="مهدوی‌کیا: بهانه نمی‌گیریم" src="http://www3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00941553.jpg" /></a>--> <DIV align=justify><IMG title="مهدوی‌کیا: بهانه نمی‌گیریم" src="http://www3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00941553.jpg" width=200 height=150><BR></DIV> <H2 align=justify><FONT color=#000 size=2 face=tahoma>کاپیتان پرسپولیس می‌گوید: نتایج این تیم ضعیف بوده و جایی برای بهانه‌گیری وجود ندارد.</FONT></H2> <P align=justify></P> <DIV align=justify> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="95%" align=center> <TBODY> <TR> <TD colSpan=3> <P align=justify><FONT color=#000 size=2 face=tahoma> <DIV align=justify><FONT size=4>مهدی مهدوی‌کیا پس از تمرین امروز پرسپولیس درباره‌ی شکست تیمش مقابل سپاهان اظهار کرد: نیمه‌ی دوم خیلی بد بازی کردیم اما هیچ‌کدام از بازیکنان ما تعادل نداشتند و اتفاقی افتاد که واقعا نادر بود.<BR><BR>وی افزود: جالب است که هیچ علت پزشکی هم برای وضعیت ما پیدا نشد. یعنی وقتی بعد از بازی فشار بازیکنان را گرفتند هیچ مشکلی وجود نداشت. نمی‌دانم واقعا چه اتفاقی افتاده بود.<BR><BR>مهدوی‌کیا درباره جریمه 10 درصدی بازیکنان و کادر فنی گفت: درباره‌ی این موضوع باید از مدیریت باشگاه سوال کنید اما نتایج ما اصلا خوب نبوده و هیچ‌کس به دنبال بهانه‌گیری نیست.<BR><BR>وی هم‌چنین در پاسخ به این سوال که چرا علی کریمی امروز با پرسپولیس تمرین نکرد؟ گفت: فکر می‌کنم کریمی با مربی و مدیریت باشگاه در این رابطه صحبت کرده بود. با این حال امیدوارم اگر موضوعی وجود دارد هرچه سریع‌تر برطرف شود.</FONT> </DIV></FONT> <P></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><!--news content end--> <SCRIPT> ////////////////////////////news each page submit user comments////////////////////////////////////////// function commentSub(id) { var name=$('#userCommentName').val(); var email=$('#userCommentEmail').val(); var comment=$('#commentText').val(); if (comment== '') { $('#warningComment').text('لطفا نظر خود را وارد نمایید!').css({'background-color':'#e65e3a'}).fadeIn("slow"); setTimeout( function() { $('#warningComment').fadeOut("slow"); }, 4000); } else { $('#warningComment').text('در حال ارسال ...').css({'background-color':'#6CB034'}).fadeIn("slow"); $.ajax( { type :"POST", url :"comments.do", data : ({"nameAjax":name,"emailAjax":email,"commentAjax":comment,"idAjax":id }), cache :false, success : function(data) { $('#userCommentName').attr("value",""); $('#userCommentEmail').attr("value",""); $('#commentText').attr("value",""); $('#warningComment').text('نظر شما با موفقیت ثبت گردید, به دلیل حجم بالای نظرات حداکثر تا 24 ساعت آینده بررسی می شود !').css({'background-color':'#6CB034'}).fadeIn("slow"); setTimeout( function() { $('#warningComment').fadeOut("slow"); }, 5000); } });}} </SCRIPT> <DIV align=justify>&nbsp;</DIV> <DIV align=justify> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="95%" align=center> <TBODY> <TR> <TD colSpan=3> <P align=justify><FONT color=#000 size=2 face=tahoma> <DIV align=justify><FONT size=4></FONT>&nbsp;</DIV></FONT> <H1 align=right><FONT dir=rtl color=#990000 size=5 face=arial>گل‌محمدی با پرسپولیس استارت زد</FONT></H1> <P><!--<a href="http://www.varzesh3.com/news.do?itemid=988113&title=گل‌محمدی_با_پرسپولیس_استارت_زد"><img class="thumbnailpost" alt="گل‌محمدی با پرسپولیس استارت زد" src="http://www3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00939899.jpg" /></a>--><IMG style="WIDTH: 373px; HEIGHT: 150px" title="گل‌محمدی با پرسپولیس استارت زد" src="http://www3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00939899.jpg" width=200 height=150><BR></P> <H2 align=justify><FONT color=#000 size=2 face=tahoma>سرمربی تیم فوتبال صبای قم در تمرین پرسپولیس حضور پیدا کرد.</FONT></H2> <P align=justify></P>یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال صبا تا پایان فصل جاری برای دستیاری ژوزه با پرسپولیسی‌ها به توافق رسید.<BR><BR>وی با حضور در ورزشگاه درفشی‌فر و شرکت در جلسه معارفه‌ کار خود را رسما با پرسپولیسی‌ها آغاز کرد.<BR>تمرین پرسپولیس از ساعت 17 آغاز شد</TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV align=justify> <H1 align=right><FONT dir=rtl color=#990000 size=5 face=arial></FONT>&nbsp;</H1> <H1 align=right><FONT dir=rtl color=#990000 size=5 face=arial>ژوزه به علی کریمی اجازه تمرین نداد</FONT></H1><!--<a href="http://www.varzesh3.com/news.do?itemid=988112&title=ژوزه_به_علی_کریمی_اجازه_تمرین_نداد"><img class="thumbnailpost" alt="ژوزه به علی کریمی اجازه تمرین نداد" src="http://www3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00036329.jpg" /></a>--><IMG style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 150px" title="ژوزه به علی کریمی اجازه تمرین نداد" src="http://www3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00036329.jpg" width=200 height=150><BR> <H2 align=justify><FONT color=#000 size=2 face=tahoma>سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به علی کریمی اجازه حضور در تمرین را نداد.</FONT></H2></DIV><!--news content end--> <SCRIPT> ////////////////////////////news each page submit user comments////////////////////////////////////////// function commentSub(id) { var name=$('#userCommentName').val(); var email=$('#userCommentEmail').val(); var comment=$('#commentText').val(); if (comment== '') { $('#warningComment').text('لطفا نظر خود را وارد نمایید!').css({'background-color':'#e65e3a'}).fadeIn("slow"); setTimeout( function() { $('#warningComment').fadeOut("slow"); }, 4000); } else { $('#warningComment').text('در حال ارسال ...').css({'background-color':'#6CB034'}).fadeIn("slow"); $.ajax( { type :"POST", url :"comments.do", data : ({"nameAjax":name,"emailAjax":email,"commentAjax":comment,"idAjax":id }), cache :false, success : function(data) { $('#userCommentName').attr("value",""); $('#userCommentEmail').attr("value",""); $('#commentText').attr("value",""); $('#warningComment').text('نظر شما با موفقیت ثبت گردید, به دلیل حجم بالای نظرات حداکثر تا 24 ساعت آینده بررسی می شود !').css({'background-color':'#6CB034'}).fadeIn("slow"); setTimeout( function() { $('#warningComment').fadeOut("slow"); }, 5000); } });}} </SCRIPT> <DIV align=justify><FONT size=4>پس از خط خوردن علی کریمی از لیست پرسپولیس و مصاحبه ژوزه مبنی بر اینکه کریمی باید فوتبال را کنار بگذارد، شماره 8 پرسپولیس ساعتی قبل از تمرین امروز در ورزشگاه درفشی‌فر حضور پیدا کرد.<BR><BR>وی با لباس شخصی کنار زمین بود و پس از اینکه ژوزه به ورزشگاه درفشی‌فر آمد با سرمربی پرسپولیس هیچ صحبت و برخوردی نداشت.<BR><BR>در حالی که تمرین پرسپولیس از ساعت 17 شروع شده ژوزه به علی کریمی اجازه تمرین نداد و هافبک پرسپولیس که از اظهارات روز گذشته این مربی پرتغالی ناراحت و عصبی بود محل تمرین را ترک کرد.<BR><BR>گفته می‌شود احتمال اینکه کریمی در ادامه راه دیگر در پرسپولیس حضور نداشته باشد، وجود دارد.</FONT></DIV> text/html 2012-09-20T13:15:34+01:00 alps2.mihanblog.com اشکان حیدری جدیدترین اخبار روز دنیا http://alps2.mihanblog.com/post/114 <H1 align=right><FONT dir=rtl color=#0b435d size=4 face=arial>کمپانی: رونالدو مهارنشدنی است</FONT></H1><!--<a href="http://www.varzesh3.com/news.do?itemid=987685&title=کمپانی:_رونالدو_مهارنشدنی_است"><img class="thumbnailpost" alt="کمپانی: رونالدو مهارنشدنی است" src="http://www3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00940781.jpg" /></a>-->&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG title="کمپانی: رونالدو مهارنشدنی است" src="http://www3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00940781.jpg" width=200 height=150><BR> <H2 align=justify><FONT color=#990000 size=2 face=tahoma>کاپیتان منچسترسیتی، ستاره پرتغالی رئال مادرید را مهار نشدنی توصیف کرد.</FONT></H2> <DIV align=justify><FONT size=3>وینسنت کمپانی پس از شکست 3 بر 2 مقابل رئال مادرید در اولین بازی لیگ قهرمانان اروپا اظهار داشت: کریستیانو رونالدو عامل اصلی اختلاف دو تیم بود. اگر رونالدو نبود، بازی متفاوتی را شاهد بودیم.<BR><BR>به گزارش فارس،وی در خصوص گل رونالدو در وقت‌های اضافه بازی گفت: جو هارت در ابتدا فکر کرد من می‌توانم او را مهار کنم، اما هیچ شانسی نداشتم. رونالدو در سمت من بود و ناگهان گریخت. او بسیار سریع بود و تا در جای خود قرار گرفتم، توپ وارد دروازه شده بود.<BR><BR>کاپیتان منچسترسیتی خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم او یکی از بازیکنان معدودی است که می‌تواند این کار را انجام دهد. کریس این تکنیک را به کار بست و وقتی که به توپ ضربه بزند دیگر کاری از دست شما ساخته نیست. تمام کاری که شما می‌توانید انجام دهید این است که تلاش کنید تا قبل از شوت او فضا را ببندید.<BR><BR>کمپانی اظهار داشت: وقتی رونالدو توپ را در اختیار دارد، شما مجبور به عقب‌نشینی می‌شوید. او می‌تواند از شما عبور کند. من فکر می‌کنم به همین دلیل است که بارسلونا و رئال مادرید به عنوان 2 تیم برتر جهان شناخته شده‌اند، زیرا رونالدو و مسی، دو بازیکن فوق‌العاده در اختیار دارند.<BR><BR>وی افزود: این گل (گل سوم مادرید) به خاطر اشتباه هارت نبود. آن توپ از همه عبور کرد. بازیکنان زیادی در جهان نیستند که بتوانند چنین کاری انجام دهند، اما متأسفانه یکی از آنها در گروه ما قرار دارد.<BR><BR>این شکست باعث شد تا منچسترسیتی شروع ضعیف‌تری نسبت به سال گذشته داشته باشد. این تیم سال گذشته در اولین بازی خود مقابل ناپولی به تساوی رسیده بود، اما به نظر می‌رسد سخت‌ترین کار به اتمام رسیده است.<BR><BR>کمپانی اظهار داشت: رئال مادرید احتمالا در خانه مقابل آژاکس و دورتموند نیز به برتری خواهد رسید. آنچه اتفاق افتاد، ناراحت کننده بود اما این فقط بازی اول بود.</FONT></DIV> <DIV align=justify><FONT color=#000 size=2 face=tahoma>&nbsp;</DIV></FONT> text/html 2012-09-20T10:35:43+01:00 alps2.mihanblog.com اشکان حیدری دانلود گل وصحنه های حساس بازی منچستر یونایتد و گالاتاسرای http://alps2.mihanblog.com/post/113 <P><FONT size=7>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT size=7>&nbsp; <A title="" href="http://video.varzesh3.com/clip/champions/2012_2013/h/man_unitetd_1_0_galatasaray.mp4" target="">download</A></FONT></P> <P><FONT size=7><IMG style="WIDTH: 678px; HEIGHT: 212px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.faraup.com/uploads/13480476941.jpg" width=708 height=200></FONT></P> text/html 2012-09-20T10:25:34+01:00 alps2.mihanblog.com اشکان حیدری دانلود گل ها وصحنه های حساس بازی چلسی و یوونتوس http://alps2.mihanblog.com/post/112 <P><FONT size=7>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://video.varzesh3.com/clip/champions/2012_2013/e/chelsea_2_2_juventus_highlight_low.mp4" target="">download</A></FONT></P> <P><IMG style="WIDTH: 715px; HEIGHT: 258px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.vatandownload.com/images/rux4hwrkcvu4275fpcmz.jpg" width=641 height=225></P> text/html 2012-09-20T10:20:13+01:00 alps2.mihanblog.com اشکان حیدری دانلود گل ها وصحنه های حساس بازی والنسیا - بایرن مونیخ http://alps2.mihanblog.com/post/111 <P><FONT size=7>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<A title="" href="http://video.varzesh3.com/clip/champions/2012_2013/f/bayern_munich_2_1_valencia.mp4" target="">download</A> </FONT></P> <P><IMG style="WIDTH: 709px; HEIGHT: 326px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.vatandownload.com/images/awt4jkszjgnpzql8ci8q.jpg" width=707 height=303></P> <P><FONT size=7></FONT>&nbsp;</P> text/html 2012-09-20T10:11:53+01:00 alps2.mihanblog.com اشکان حیدری دانلود گل ها وصحنه های حساس بازی بارسلونا-اسپارتاک http://alps2.mihanblog.com/post/110 <P><FONT size=7>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://video.varzesh3.com/clip/champions/2012_2013/g/barcelona_3_2_spartak.mp4" target="">download</A></FONT></P> <P><FONT size=7><IMG style="WIDTH: 715px; HEIGHT: 242px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.faraup.com/uploads/13481363361.jpg" width=707 height=250></FONT></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-09-19T09:37:57+01:00 alps2.mihanblog.com اشکان حیدری کلیپ(دانلود گل ها وحرکات نمایشی خرید های جدید منچستر یونایتد در فصل 2012-2013) http://alps2.mihanblog.com/post/109 <P><FONT size=7>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT size=7>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A title="" href="http://video.varzesh3.com/clip/uclip/havashi/4_kharid_manutd.mp4" target="">download</A>&nbsp; </FONT></P> <P><IMG style="WIDTH: 648px; HEIGHT: 212px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.faraup.com/uploads/13480476941.jpg" width=708 height=200></P> <P><FONT size=6>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT size=6>&nbsp;&nbsp; لطفا بر روی تبلیغات سایت کلیک کنید</FONT></P>